Wet Arbeidsmarkt in balans

Met de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) komen er met ingang van 1 januari 2020 veel nieuwe verplichtingen voor werkgevers. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Proeftijd
Ooorspronkelijk voorzag de WAB in een mogelijkheid van een proeftijd van vijf maanden bij een contract voor onbepaalde tijd. Bij arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer zou een maximale proeftijd van drie maanden worden ingevoerd. Deze maatregelen gaan niet door. De maximale proeftijd blijft zoals die nu is: zes maanden of korter in dienst, dan is er geen proeftijd; langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, dan is de maximale proeftijd één maand; is iemand twee jaar of langer in dienst of voor onbepaalde tijd, dan is de proeftijd maximaal twee maanden.

WW-Premie
Werkgevers gaan een lagere premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen voor werknemers met een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd (die geen oproepovereenkomst is) en een hoge WW-premie voor overige werknemers. De huidige premiedifferentiatie per sector verdwijnt. De lagere premie geldt ook voor studenten met bijbaantjes. Deze regeling is bedoeld vor studenten onder de 21 jaar die niet meer dan gemiddeld 12 uur per week werken.

Loonstrook
Op de loonstrook moet voortaan worden vermeld of de werknemer een contract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd heeft.

Ketenregeling
De ketenregeling bepaalt kort gezegd dat een werknemer na 24 maanden (of na drie tijdelijke contracten) recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd. Deze regeling wordt verlend naar 36 maanden (of na drie tijdelijke contracten). In feite wordt hiermee de ketenregeling die we hiervoor hadden weer van toepassing.
Transitievergoeding
Op dit moment hebben werknemers pas na 24 maanden recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt ontbonden. Voortaan hebben werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als de werkgever het contract ontbindt. De transitievergoeding wordt niet langer afgerond op perioden van zes maanden, maar wordt berekend over de feitelijke duur van het dienstverband. Onder de huidige regeling bouwen werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn een hogere transitievergoeding op. Deze regeling komt te vervallen.

Ontslag
Er wordt (wederom) een cumulatiegrond bij ontslag ingevoerd. Werkgevers kunnen daardoor verschillende gronden voor ontslag combineren.

Oproepkrachten
Werkgevers moeten telkens na twaalf maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract. Het aanbod is gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid in de voorafgaande twaalf maanden. Daarnaast moet een oproepkracht minimaal vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden opgeroepen. Bij CAO kan worden bepaald dat deze bepalingen niet gelden bij seizoensarbeid.

Payroll
Payrollbedrijven mogen geen uitzendbeding en wel een ruimere ketenregeling toepassen voor payrollwerknemers. Ook hebben payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies.

WAB-checklist
Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Doe de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.

Bron: NSO Retail