Steunpakket voor ondernemers

Het Kabinet heeft het nieuwe steunpakket voor ondernemers aan de Tweede Kamer gezonden. Dit betreft het steunpakket voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Over dit pakket is door ons veel inbreng geleverd bij allerlei overleggen binnen de retail en bij MKB-Nederland. Bijvoorbeeld over de onredelijkheid omtrent de 30% omzetverlies voor het vierde kwartaal 2020 en over het ontbreken van een fatsoenlijke regeling voor uw gewaardeerd ondernemersloon. Al met al een bijzonder intensief traject. Het kabinet heeft ook echt geluisterd naar het MKB in het algemeen, de retail in het bijzonder en heeft veel van de voorstellen overgenomen. 
Nu het Kabinet met het pakket naar buiten is gekomen is het zaak om het pakket in zijn totaliteit te bekijken en te (be)oordelen of het voor onze ondernemers voldoende perspectief geeft om door te gaan in deze o-zo moeilijke tijd. Wij zijn van oordeel dat, gegeven de omstandigheden, we tevreden moeten zijn over dit pakket. Hoewel er geen directe ondernemerssteun gegeven wordt is de regeling in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tezamen met de regeling voor de opslag voor de detailhandel (VGD) dat ondernemers die tenminste 30% omzetverlies in onze branche hebben geleden in redelijkheid gecompenseerd worden. Natuurlijk is het niet allemaal perfect maar we kunnen wel stellen dat dit Kabinet zich hard gemaakt heeft voor de detailhandel.
Wat kunt u nu doen en waar heeft u recht op?
Grofweg zijn er drie soorten van maatregelen die de overheid heeft klaar staan. 
1. Maatregelen die betrekking hebben op een tegemoetkoming in uw vaste lasten en voorraad (TVL) en (VGD);
2. Maatregelen die zorgen voor een vergoeding voor uw personeelslasten (NOW);
3. Maatregelen genomen in het kader van uw ondernemersloon Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
4. Daarnaast kan het zeker van belang zijn om te kijken of u in onderhandeling kan treden met uw verhuurder voor een gedeeltelijke kwijtschelding van uw huur. 
 
Ad 1. TVL en VGD
Wij richten ons hierbij op het eerste kwartaal 2021 lopende van januari 2021 tot eind maart 2021. Indien u tenminste 30% omzetverlies in dit kwartaal verwacht te gaan behalen, u tenminste 3.000 euro vaste lasten hebt in dit kwartaal en u als winkel onder SBI-code 4763 staat ingeschreven dan heeft u in principe recht op een vergoeding voor de TVL en direct daaraan gekoppeld ook voor de VGD. De TVL en de VGD gaan uit van een vast percentage voor de vaste lasten en de voorraad regeling, respectievelijk 15% en 21%. Van deze bedragen krijgt u 85% vergoed.
Waar heeft u dan recht op als u voldoet aan de TVL-criteria? (ALLE BEDRAGEN ZIJN PER KWARTAAL)
Het minimale bedrag betreft 1500 euro. U krijgt dus 85% subsidie over 15% van uw omzetdaling (dit was in 2020 nog tussen de 50-70%) dit is de TVL-tegemoetkoming en u krijgt een subsidie opslag voor uw voorraad van 85% van 21% van uw omzetdaling, dit is de VGD-subsidie.
Van belang bij deze berekening is dat u uw (verwachte) omzet in het eerste kwartaal van 2021 vergelijkt met uw omzet uit het eerste kwartaal van 2019. Dit is gedaan omdat in het eerste kwartaal van 2020 voor veel branches al de gevolgen van de eerste lockdown te zien waren.
Voorbeeld:
Uw (verwachte) omzet in het eerste kwartaal 2021 is 90.000 euro (totaalomzet goederen excl. BTW en provisie diensten excl. BTW). Uw omzet in het eerste kwartaal 2019 was 140.000 euro. Er is derhalve een omzetverlies van 50.000 euro. Dit is meer dan 30%. Deze ondernemer komt dus in aanmerking voor:
TVL: 15% van 50.000 euro en daar 85% van = 6.375 euro
VGD: 21% van 50.000 euro en daar 85% van = 8.925 euro
Totale steun is dan 15.300 euro per kwartaal.
Hoe kan ik een TVL/VGD aanvragen
De uitvoering van deze regelingen TVL is toebedeeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt alles over de regelingen vinden op www.rvo.nl 
De regeling voor het eerste kwartaal 2021 staat nu nog niet open. Naar verwachting zal dit begin februari worden opengesteld. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.
 
Ad 2. NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)
De NOW is bedoeld voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20% en die voldoen aan de voorwaarden. De NOW3.2 is de regeling voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021. Het UWV is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. 
Wanneer kunt u de NOW3.2 aanvragen? 
Het aanvragen van NOW3.2, het 1e kwartaal 2021, kan naar verwachting vanaf 15 februari en loopt tot en met 14 maart 2021. Ook hiervan zullen wij u op de hoogte houden.
Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de NOW-regeling:
- De regeling is erop gericht om het personeel in vast en met flexibele contracten in dienst te houden. Dit om de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand te houden;
- Deze NOW-regeling geldt van januari 2021 tot en met juni 2021;
- De regeling kent een vergoedingspercentage van 85% van de loonsom en is gekoppeld aan het verwachte percentage omzetverlies. Waarbij ook rekening gehouden moet worden met een opslagpercentage van 40%. Dit om de kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdrage voor pensioen en de opbouw van vakantiedagen te compenseren;
- De hoogte van de tegemoetkoming hangt dus af van uw omzetverlies over de periode die gekozen wordt. Als u nog geen NOW had aangevraagd dan is dit veelal het eerste kwartaal 2021. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de informatiepagina van het UWV.
- Voor het berekenen van het percentage omzetverlies wordt een andere methode gehanteerd dan die geldt voor de TVL. Bijgaand treft u een online rekenhulp aan. Hiermee berekent u het percentage omzetverlies.
- Op dit moment staat er voor de NOW geen aanvraagperiode open. Onderstaand kunt u zien wanneer dit wel kan.
- NOW
- Tegemoetkoming personeelskosten, aan te vragen via het UWV. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande tabel.
 

 

NOW 3

NOW 4

NOW 5

Periode:

1 oktober tot en met 31 december 2020

1 januari tot en met 31 maart 2021

1 april tot en met 30 juni 2021

Vereiste omzetdaling:

20%

20%

20%

Maximale vergoedingspercentage:

80% van de loonsom

85% van de loonsom

85% van de loonsom

Opslagpercentage:

40%

40%

40%

Loonsomvrijstelling:

10%

10%

10%

(Beoogde) aanvraagperiode:

16 november tot en met 27 december

15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021

17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021

 
- Indien u gebruik maakt van de regeling en toch personeel gedwongen bent te moeten ontslaan dan bent u verplicht om hen van werk naar werk te begeleiden. (Voor de exacte formulering en voorwaarden kijk op www.Rijksoverheid.nl)
Ad 3. TOZO en TONK
Ondanks het steunpakket kan het gebeuren dat de ondernemer toch in acute financiële nood is terecht gekomen. Hiervoor zijn deze regelingen ontworpen. De TOZO en TONKS wordt uitgevoerd door de gemeente waarin de ondernemer woonachtig is. 
Wij adviseren alle ondernemers die in financiële nood zitten contact op te nemen met het gemeente loket. Deze zijn ingericht op uw vragen en zijn op de hoogte van de regelingen. Wij adviseren u dringend dit te doen, ook al realiseren wij ons dat deze drempel wellicht hoog is. Als u gebruik kan maken, en in deze situatie is het vaak zo dat u er gebruik van moet maken, dan moet u dat gewoon doen!
De TOZO bestaat uit 2 delen:
1. Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 6 maanden - die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum;
2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.
Voor de TOZO gelden een aantal voorwaarden:
De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de Coronacrisis. We vragen u alleen gebruik te maken van de TOZO als u het geld echt nodig heeft. 
Let op: indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om de uitkering levensonderhoud TOZO aan te vragen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw recht op toeslagen en de hoogte van door u en uw partner te betalen belasting.
TONK
De TONK ziet toe op een tegemoetkoming in kosten (veelal de woonkosten) als er sprake is van onvoorziene en onvermijdelijke terugval in inkomen en draagkracht. Ook deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waarin de ondernemer woonachtig is.
Ad 4. HUUR/VERHUUR
Ga in gesprek met uw verhuurder over aanpassen huur!
De maandelijks te betalen huur voor uw pand is een belangrijke kostenpost. Nu uw winkel dicht, of vrijwel dicht is, is het extra van belang goed te kijken naar deze kosten. Het is de moeite waard om nu met uw verhuurder in gesprek te gaan over aanpassing van het huurbedrag. Verschillende collega’s gingen u hierin met succes voor!
Als uw verhuurder u niet tegemoet wil komen, is een meer juridische aanpak te overwegen. 
Wel goed om te weten dat er deze week nog een Kamerdebat volgt over deze steunmaatregelen. Wellicht zal er nog iets kunnen veranderen in de regelingen, maar dan houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.
Let op: De uit te keren bedragen zijn bedoeld om u tegemoet te komen in uw vaste lasten en om uw personeel uit te kunnen betalen. Van belang om daar in uw financiële planning wel rekening mee te houden.