NOW 2.0: Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling kent wel een aantal verschillen ten opzichte van de eerdere NOW-regeling.

Hogere opslag, andere referentiemaand
Zo wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Geen bonussen
Er wordt een aantal nieuwe eisen verbonden aan de regeling. Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Bedrijfsecomomisch ontslag
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd, met 50 procent, bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij zullen overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Om- en bijscholing
Werkgevers die de NOW aanvragen, krijgen de inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Bron: VNO-NCW / MKB-NL