Nieuwe Arbowet

Nieuwe Arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Arbowet. Er komt meer aandacht voor preventie en medewerkers krijgen meer rechten en inspraak. De wet gaat in op 1 juli 2017.

De wijzigingen in de Arbowet zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk voorkomen. De bedrijfsarts krijgt daarbij een belangrijke rol. In het kort komt het erop neer dat medewerkers het recht krijgen om uit eigen beweging bij een bedrijfsarts langs te gaan via een arbeidsomstandighedenspreekuur.

Ook wordt de betrokkenheid van medewerkers bij het maken van afspraken met arbodiensten vergroot. De bedrijfsarts moet nauw gaan samenwerken met de belanghebbende medewerkers, de personeelsvertegenwoordiging en de preventiemedewerker.

GEVOLGEN VOOR UW CONTRACT MET DE ARBODIENST
De wetswijzigingen hebben gevolgen voor het contract tussen werkgevers en de arbodienst.
Het wordt verplicht om een ‘basiscontract arbodienstverlening’ tussen werkgever en arbodienst af te sluiten. Daarin moet in ieder geval staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren. Bij de bedrijfsarts moet het contract bijvoorbeeld specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:

  • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken;
  • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;
  • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de belanghebbende medewerkers, de personeelsvertegenwoordiging/OR en de preventiemedewerker;
  • De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion;
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • De Inspectie SZW heeft ruimere sanctioneringsmogelijkheden gekregen ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW zal de aanwezigheid van het basiscontract gaan controleren en mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

OVERGANGSPERIODE
Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe wet geldt een overgangsperiode van een jaar, zodat je de tijd hebt om de daarin vastgelegde afspraken aan te passen. Waarschijnlijk worden retailers actief door de arbodienst benaderd om samen te kijken naar de veranderingen en hoe daarmee contractueel en in de praktijk het beste kan worden omgegaan.
De NVER werkt voor de leden op arbogebied nauw samen met het VBW Verzuimloket (de branchevereniging voor bloemisten). We hebben niet alleen prima (prijs)afspraken gemaakt, maar door deze werkwijze gaat het verzuim aantoonbaar naar beneden, waardoor de directe en indirecte kosten van verzuim dalen.

Binnen deze samenwerking en het bijbehorende contract met de VBW/NVER is deze nieuwe wetgeving voorzien en geregeld. Neem voor meer informatie contact op met de NVER, via henny@nver.info