Ingrijpende stelselwijzigingen WGA per 1-1-2017

Zoals u heeft kunnen lezen en horen in de media, gaat per 1-1-2017 de WGA samensmelten tot één WGA-risico. Deze wijziging heeft nogal wat gevolgen voor werkgevers. Hieronder leggen wij een en ander uit.

Wat verandert per 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers zich privaat verzekeren voor zowel de WGA-vast als voor de WGA-flex. Verzekeraars komen nu met nieuwe producten waarin de verzuimverzekering, de WGA-flex en de WGA-vast zijn samengebracht in één verzekering. Die verzekering dekt dan de schade vanaf de eerste ziektedag tot en met het einde van de WGA-periode. In totaal gaat het dan om 12 jaar. En bij de zieke werknemer gaat het dan dus niet alleen om de werknemer die in dienst is, maar ook om de werknemer die ziek uit dienst gaat of ziek wordt als hij in de WW zit. In deze situatie komt de werknemer in de Ziektewet (ZW). De werkgever met een loonsom hoger dan € 319.000,- is geheel (bij een loonsom van € 3.190.000,-) of gedeeltelijk (bij een loonsom tussen € 319.000,- en 3.190.000,-) is dan financieel verantwoordelijk. Het UWV brengt de ZW uitkering geheel of gedeeltelijk in rekening bij de laatste werkgever.

En nu?
Nieuwe wetgeving verbiedt ons te adviseren over verzekeringen. Wel kunnen we uitleggen wat belangrijke verschillen zijn en waar de werkgever op moet letten.

1. De werkgever is verzekerd via het UWV voor de WGA
De werkgever krijgt mogelijk een aanbod van een verzekeraar om uit het publieke bestel te stappen. Dat heeft het voordeel dat de werkgever alle lopende schade kan achterlaten bij het UWV en met een schone lei bij de verzekeraar van start gaat. Omdat het WGA-risico pas gaat gelden na twee jaar ziekte is de premie waarschijnlijk voor die jaren erg aantrekkelijk ten opzichte van de UWV-premie. Maar premies worden naar verwachting niet meer voor een lange periode vastgesteld op één vast percentage. Krijgt de werkgever instroom in de WGA of Ziektewet (bijvoorbeeld als een werknemer ziek uit dienst gaat) dan gaat de premie het jaar daarop omhoog. Er zit een addertje onder het gras. Als de premie omhoog gaat en de werkgever besluit terug te keren naar het publieke bestel dan kan dat, maar de lopende schadegevallen kunnen niet bij de verzekeraar worden ‘achtergelaten’. Het UWV stelt de premie vast op basis van de schadehistorie.

2. U bent nu privaat verzekerd voor de WGA
Waarschijnlijk wordt de bestaande WGA-uitstapverzekering van de werkgever per 1 januari 2017 niet meer gecontinueerd. De verzekeraar komt met een aangepast aanbod waarin het risico van WGA-flex-gevallen en de WGA-vast-gevallen in één pakket zijn ondergebracht. De werkgever kan vóór 1 januari 2017 nog overstappen naar het UWV, waarbij lopende WGA-gevallen achterblijven bij de verzekeraar. Na 1 januari 2017 wordt bij terugkeer naar het UWV de schadehistorie meegenomen. Hebt u schade, dan kunt u niet meer 'schoon' terug naar het UWV.

Hoe stap ik over van privaat naar publiek?
De overstap is eenvoudig. Als de werkgever de polis met de verzekeraar kan opzeggen, wordt door de verzekeraar de zogenaamde garantieverklaring ingetrokken. Omdat de WGA een verplichte verzekering betreft, constateert de belastingdienst na enige tijd dat er voor de werkgever geen garantieverklaring aanwezig is. De werkgever komt dan van rechtswege in het publieke bestel.

Hoe stap ik over van publiek naar privaat?
Op 1 januari en op 1 juli kan de werkgever overstappen van het UWV naar een private verzekeraar. Dat moet dan wel drie maanden tevoren bekend zijn. Dus als de werkgever per 1 januari 2017 privaat wil gaan, dan moet dat uiterlijk 30 september 2016 bij het UWV kenbaar zijn gemaakt.

Advies
Als u overweegt u privaat te verzekeren dan kan de NVER-Verzekeringsdienst adviseren. Werkgevers met een loonsom lager dan € 319.000,- hebben bij verzekering in het publieke bestel geen gedifferentieerde premie. De schade wordt aldus omgeslagen over de gehele groep. Dit betekent dat schade bij die werkgevers geen gevolgen heeft voor de hoogte van de premie.  Werkgevers met een loonsom hoger dan € 319.000,- betalen (deels) een hogere premie indien ze één of meer WGA-gevallen hebben. Als zij overstappen vóór 1 januari 2017 dan kunnen ze de schadegevallen ‘achterlaten’ bij het UWV of de verzekeraar. Dat kan een flink premievoordeel opleveren. Deze werkgevers moeten dan wel vóór 1 oktober 2016 de overstap realiseren.


* = De WAO (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering) is vervangen door de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze wet kent twee uitkeringen. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is bedoeld voor mensen met een beperking, maar met nog wel een (beperkte) mogelijkheid te werken. Werknemers waarvan vaststaat dat ze nooit meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, krijgen een IVA-uitkering (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).